Ripollet al dia

Ripollet al dia

El bar de les abraçades

El quiosc de begudes del Parc del riu Ripoll s’ha convertit en un punt de retrobada pels amants de la música en directe de Cerdanyola i Ripollet des de que va reobrir la seva persiana el dia 17 d’agost

Amants dels directes i vinculats per trajectòria professional als concerts i al món de la nit, tres amics van fundar fa un parell d’anys l’associació Amics de l’Art i la Música en Viu, Sam Viu amb l’únic propòsit que la música en directe sones als carrers de Cerdanyola i Ri-pollet. L’estiu de 2017 van celebrar al Riu Ripoll el seu primer aniversari amb el festival Sam Viu, una graellada rock inclosa al programa de la Festa Major, on, entre altres, van tocar Santiago Campillo & Miguel Bañon, Anna lee, Rocking Horse i els locals Los anima-litos del bosque. L’agost d’aquest any, l’entitat va guanyar la licitació del qui-osc de begudes del parc del Riu Ripoll i des del dia 17, cada dissabte i diumen-ge munten un concert vermut.

El projecte ha agradat i el quiosc de begudes del parc, situat només creuar el pont de l’autopista, s’està convertint en un punt de retrobada dels amants de la música en directe de Ripollet, Cerdanyola i altres municipis de la co-marca. Les abraçades abunden; són molts els que havien quedat orfes de directes després del tancament de sa-les de música en viu mítiques a la zona com van ser Circus o, ja fa uns anys, La Tía Felipa i El Último Tren. Diumenge passat, en l’acústic de Ma-rina BB Face & Frank Montasell, van haver-hi més abraçades i petons de retrobada, una imatge que es repe-teix des de la reobertura del quiosc, en cadascun dels directes. Pel xiringo han passat ja una desena de bandes i músics, alguns prou reconeguts com Predicador Ramírez, Marina BB o Gnapos, que hi actuarà el diumenge 30.

Entre el públic, moltes cares conegudes de la nit cerdanyolenca i ripolle-tenca, músics, gent d’entitats, famílies i polítics locals.

El bar obre cada dia, excepte dilluns, fi ns a les 22 hores, en horari ofi cial, amb concert vermut a les 13 hores de dissabte i diumenge. La programació està tancada fi ns novembre, confi rma el tècnic de so, Alex de Miguel, un dels tres impulsors de Sam Viu. La intenció de l’entitat va més enllà de mantenir programació musical a l’hivern, volen ampliar l’oferta cultural amb coŀlabo-racions amb altres entitats o instituci-ons properes com podria ser l’escola de música, si bé, explica de Miquel,  tot dependrà de l’acollida.

El tècnic atribueix l’èxit inicial de la iniciativa i la tirada dels concerts, la majoria acústics i de petit format, a la qualitat dels artistes seleccionats — cosa que es possible pels contactes i amistats dels tres impulsors de Sam Viu—; a la varietat de la programació, amb presència de gèneres dispars que van des del blues, el soul, al folk, el country, el jazz i sobretot el rock, i a la màgia, sempre insubstituïble, de la música en directe. 

Música i abraçades tornaran dissabte i diumenge amb Bluexing The Town (dia 22), La Golden (23), Frank Mercader & Pepe Gómez (29) i Gnaposs & Paquito Sexmachine Groobe Duo (30). El qui-osc del riu Ripoll és ara el nou punt de trobada, cruïlla reviscuda entre Cerda-nyola i Ripollet. —Judit Josa

  • Publicat a Ciutat

La Setmana de la Mobilitat arriba aquest cap de setmana al seu moment àlgid amb talls al centre

Una passejada amb gossos pel centre ciutat reivindica l’ús dels carrers per a vianants; l’AMB difon a la plaça de Pere Quart els aparcaments per a bicis segurs i gratuïts. Els actes per promoure transports alternatius al cotxe continuen dissabte i diumenge al carrer de Balmes i a la rambla de Sant Esteve

Viure a Ripollet, treballar a Barce-lona i passar del cotxe privat. Combi-nar aquests tres factors és poc més que una odissea. Sense estació de tren i amb més demanda que ofer-ta d’autobús, el Bicibox —una xarxa d’aparcaments segurs per a bicicletes implantada en 19 ciutats metropolita-nes, entre les quals es troben Ripollet, Cerdanyola i Montcada i Reixac— s’ha convertit en un complement impres-cindible pels ripolletencs que opten per desplaçar-se de forma sostenible. Aquest és el cas de Roger García, un veï de la localitat que dissabte va par-ticipar en la jornada inaugural de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura.  Ripollet s’ha sumat per tercer any consecutiu a la celebració d’unes jornades europees que promouen for-mes de desplaçament alternatius al cotxe privat; reivindiquen l’espai públic per a gaudi dels vianants i denuncien la contaminació ambiental i els per-judicis sobre la salut que provoca el transit rodat. 

LLIBERTAT SOBRE RODES
La celebració es va obrir dissabte pas-sat amb la instal·lació a la plaça de Pere Quart d’un punt d’informació del Bicibox i la xarxa pedalable de l’àrea metropolitana de Barcelona. En paral-lel, l’associació Animales Ripollet va convocar a un grapat de propietaris d’animals al Parc Pinetons i Gasso Vargas, des d’on arrencava una pas-sejada per les rambles i carrers del centre ciutat. Els espais de joc i des-coberta de la natura dels parcs dels Pi-netons i Massot van dedicar la prime-ra sessió de les Jugatecaambiental, diumenge passat als desplaçaments sostenibles.

Els actes de la Setmana de la Mobilitat continuen aquest divendres i dissabte amb propostes d’educació viària, cir-cuits de sensibilització en cadires de rodes i lloguers gratuïts de bicicleta. L’Ajuntament de Ripollet ha anunciat talls de trànsit al carrer de Balmes —els vehicles de motor no podran circu-lar pel tram compres entre els carrers de Padró i Tarragona de les 9 a les 21 hores de divendres— i, dissabte, a la rambla de Sant Esteve, entre carrer Pi-zarro i Canigó, també de 9 a 21 hores. Com ja va passar dissabte, durant la passejada d’animals, ciutadans a peu (o en bicicleta, en patins o sobre altres artilugis de dues rodes) podran mou-re’s lliurement pels trams de via tallat i comprovar, de pas, els avantatges de carrers lliures de cotxes. 

Divendres, a les 16.30 hores de la tar-da, coincidint am la sortida de les es-coles, la policia local munta un circuit d’educació viària a Balmes, fi ns a les 19 hores. Qualsevol veí tindrà ocasió de passejar en bicicleta, perquè l’R-Bici —el servei municipal de lloguer gratuït de bicicletes de segona mà— s’instal-larà a Balmes entre les 9 i les 12 hores del matí i de les 17 a les 21 hores de la tarda.
El mateix servei estarà a disposició dissabte a la Rambla de Sant Esteve, també de 9 a 12 del matí i de 17 a 21 hores. En aquest espai, Animales Ripo-llet —una organització sense ànim de lucre que rescata animals abandonats i coŀlabora en el control de les colòni-es de gats i les campanyes de tinença responsable— tindrà parada muntada tot el dia, juntament amb una taula de promoció del transport públic.
Entre les activitats previstes, destaca el circuit en cadira de rodes, de les 12 a les 13 hores, a les pistes de l’Esbar i com a novetat, una inspecció tècnica de bicicletes. A jutjar per l’èxit de públic d’edicions anteriors, el circuit sobre ro-des possiblement sigui una de les ac-tivitats de sensibilització més curioses i educatives que es portaran a terme. Pel que fa a les novetats, la coopera-tiva Biciclot —una entitat que genera feina al voltant de la promoció i el re-ciclatge de bicicletes— revisarà gratu-ïtament bicicletes particulars al taller d’ITB Inspecció Tècnica de Bicicletes, de 17 a 20 hores, mentre l’associació local Patins Solidaris farà una activitat oberta amb bicicletes de trial.
La setmana de la mobilitat, que enguany se celebra sota el lema comú en diver-sos països i municipis d’ Europa de Com-bina i mou-te, culminarà el diumenge 30 de setembre amb la bicicletada Pame. El mateix diumenge fi nalitza un concurs de fotografi a sobre mobilitat sostenible convocat a través d’Instagram. 

COMBINA I MOU-TE 
Combina i mou-te és molt més que un lema per ripolletencs com Roger Gar-cía, un dels veïns que dissabte passat es va donar d’alta al servei de Bicibox.   Viu a Ripollet, treballa a Barcelona i ha escollit el transport públic per despla-çar-se. Com molts, no li queda més remeï que combinar transports.

Convençut que “la intermodalitat és el futur”, Garcia ha trobat en el servei d’aparcaments del bicibox una alterna-tiva per combinar més d’un transport. Vivint a Ripollet, on no hi ha estació de tren, tampoc li queda una altra. Excepte si s’utilitza el bus, la intermo-dalitat és obligada per desplaçar-se de Ripollet a Barcelona amb transport públic. Abans cal arribar com a mínim a les estacions de tren de Montcada i Reixac, (zona 1) o de Cerdanyola del Vallès, que, de moment i fi ns almenys l’any 2019, és zona 2. Alguns cobrei-xen aquest trajecte en vehicle privat, d’altres en bus i fi ns i tot hi ha qui el fa a peu o en bicicleta. “El bicibox, per mi, és una alternativa molt interes-sant, podré deixar la bici a l’estació de Montcada, exclama García que reivindica un nou pas sobre el riu a l’al-çada de la Ferreria. Mentrestant, dis-sabte, utilitza el bicibox de la plaça de Pere Quart per aparcar la bici mentre compra al mercat.
L’Àrea Metropolitana (AMB), d’acord amb els ajuntaments de Montcada i de Cerdanyola, va instal·lar els bicibox als voltants de les estacions de tren dels dos municipis. Dels 19 municipis on hi ha mòduls d’aparcaments, aquestes “són dos dels més utilitzats”, confi r-ma dissabte a la plaça de Pere Quart, una de les tècniques. Durant tot el matí, explica què és el bicibox i repar-teix fulletons de promoció de la bici-cleta i plànols actualitzats de la xarxa de camins i carrils pedalables de l’àrea metropolitana. Ripollet  acaba d’estre-nar un nou carril bici fi ns a Montcada després de fi nalitzar aquest setembre les obres de connexió.   —Judit Josa

  • Publicat a Ciutat

Teatre sense barreres

AVANÇ DE LA TEMPORADA 2018-2019: MÚSICA, TEATRE, DANSA, ÒPERA I MÉS

Durant la temporada 2018-2019, els ripolletencs podran gaudir de les arts escèniques amb la programació al Teatre Auditori del Mercat Vell de 17 espectacle de música, teatre i dansa, -tres d’aquests són monòlegs i diàlegs de petit format i durant la posada en escena, el públic estarà situat sobre l’escenari—, un de màgia i quatre retransmissions en directe d’òpera i ballet des dels principals liceus europeus..
En un intent de traspassar les paret del teatre, l’oferta escènica es completa amb vuit petites peces teatrals elaborades amb els records i anècdotes dels mateixos espectador i que es representaran cada 25 de mes fora del teatre, en espais del municipi que, de moment, es mantenen en secret i amb 23 audicions de Nits de Música i 11 tertúlies literàries., a banda de col·laboracions i sortides puntuals per als seus sòcis.

En paraŀlel, els instituts de secundària de Ripollet han accedit a traves de l’Associació al programa Flipart de la Diputació de Barcelona. El conveni els dona la possibilitat de programar representacions d’espectacles als seus respectius centres a més de rebre suport a la creació de projectes teatrals i musicals o formació específica en forma de tallers d’arts escèniques per als seus alumnes.

ELS NOMS DE LA TEMPORADA 
La presentació d’aquesta suculenta temporada tindrà lloc el divendres 5 d’octubre, amb l’acte obert i gratuïtes la teva festa. La companyia Artistras de la Garriga exercirà de mestre de cerimònies d’un acte que vol rendir tribut a l’espectador i al soci i on es detallaran un a un els espectacles de la temporada.. Desconcerto, de l’Orquestra de Cambra de l’Empordà, obrirà el divendres 19 d’octubre el teló . La companyia Atalaya, el director Jordi Casanovas, el cor Gospe Vuy Choir, el showman Quim Masferrer, el músici i compositor Jordi Savall , el Mag Lari, les directores Silvia Munt i Imma Colomer, són alguns dels grans noms que passaran per Ripollet, entre 2018 i 2019. La programació anual es pot consultar al web www.espectadorsripollet.cat així com els abonaments, entrades i promocions. — JJR

 

  • Publicat a Cultura

Generalitat i ajuntament signaran un conveni per la residència abans de 2019

El conseller d’Afers Socials es va comprometre amb Osuna a coŀlaborar en la redacció del projecte bàsic del nou equipament. La demanda ha protagonitzat una de les exposicions de la Festa Major

Dels habitants de Ripollet, 5.540 superen els 65 anys segons xifres de l’Idescat de 2017. Amb aquest volum de població, al municipi li corresponen més de 165 places concertades per a la gent gran en funció dels barems oficials que estableixen a Catalunya 2,99 places per cada 100 habitants majors de 65 anys. Tanmateix la realitat dista molt d’aquestes xifres presentades durant la Festa Major de 2018, en el marc de l’exposició a la plaça de Pere Quart de les conclusions del procés participatiu Pensa en gran.
El govern municipal va presentar les conclusions del procés a finals de juliol a la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya En el transcurs de la reunió de l’alcalde amb el conseller Chakir el Homrani, celebrada el 27 de juliol, Osuna va exigir “coŀlaboració efectiva” per part de la Generalitat de Catalunya, que és qui té la competència atorgada en la creació, gestió i finançament de places d’acolliment residencial. Conselleria i govern municipal elaboraran de manera conjunta el projecte bàsic del nou equipament per a la gent gran, un procés que hauria d’iniciar-se en breu, i, en base a aquest projecte, es procedirà a la signatura del conveni de coŀlaboració abans de finals d’any, segons van acordar l’alcalde Osuna i el conseller Homrani.
Entre els mesos de maig i juny, l’Ajuntament de Ripollet va recollir idees dels veïns sobre com hauria de ser una futura residència de la gent gran. En total, es van fer 8 trobades obertes, amb una participació mitjana de 39 assistents, 10 trobades restringides al grup motor del projecte i es van recollir 201 enquestes d’opinions de veïns amb accions puntuals i 4 punts informatius al carrer. Les aportacions fetes entre l’ajuntament, professionals, entitats i veïns i veïnes durant dos mesos es van recollir en el projecte que va presentar Osuna al conseller, i que va exposar-se durant dissabte i diumenge de Festa Major a la plaça de Pere Quart.
El projecte per al nou equipament per a la gent gran inclou propostes sobre el model arquitectònic de l’equipament, els serveis i el tipus l’atenció que ha de prestar a les persones i al municipi a més del model de gestió. —Redacció

  • Publicat a Ciutat

Experimentant amb els espectadors

L’Associació d’Espectadors del Teatre Auditori de Ripollet celebra la temporada  2018-2019 els seus primers 25 anys amb nous projectes i la implicació del públic

Cal molt lliurament i voluntariat perquè un coŀlectiu de persones programi durant 25 anys seguits una mitjana de 15 espectacles professionals per temporada; dinamitzi uns 250 associats, mantingui viva una base de dades d’uns 900 correus electrònics i impliqui en la seva activitat cultural més de 700 entitats del municipi.
L’Associació d’Espectadors del Teatre Auditori del Mercat Vell de Ripollet compleix 25 anys al capdavant de la gestió del teatre municipal. Per celebrar-ho, ha preparat, entre altres novetats, dos nous projectes que conviden a l’espectador a experimentar, impliquen als seus conciutadans i traspassen les parets del teatre.
El teló s’aixeca exactament en un mes, el divendres 5 d’octubre, si bé les entrades i abonaments per la temporada 2018-2019 estan disponibles al web www.espectadorsripollet.cat des de finals d’agost. El web es va habilitat coincidint amb la Festa Major de Ripollet i es va distribuir un programa anual amb la intenció de difondre el conjunt d’espectacles, d’actes especials i activitats culturals, des d’octubre de 2018 al juny de 2019
En el marc de l’aniversari, l’entitat ha creat nous tipus d’abonaments, preus i descomptes, perquè ningú es quedi sense anar al teatre. També ha subscrit convenis perquè l’alumnat dels cinc centres de secundaria de Ripollet i de l’escola municipal de música puguin accedir a les arts escèniques, ja sigui al seu centre de formació o al mateix teatre, a preu reduït en obres seleccionades.
Totes aquestes novetats van ser presentades en una roda de premsa, a mitjans de juliol, quan encara part de l’aniversari estava a la cuina, pel president i el vicepresident de l’Associació, Joan Ramon Gordo i Oriol Olivé. Els acompanyaven Rafael López, coordinador junt amb Angel Esteve de les Nits de Música i la graduada en arts escèniques, Judit López, artífex d’una de les produccions especial aniversari més participatives.
Durant prop d’una hora i mitja, van parlar dels orígens de l’associació, de les seves peculiaritats, de la importància dels espectadors i el públic i, instats pels periodistes, van posar adjectiu a la seva tasca: fiabilitat, participació, gestió en comú, reflexió, qualitat i sobretot, participació, són alguns dels trets amb els que s’identifiquen.

Peculiaritats in crescendo
El Teatre Auditori de Ripollet no és un equipament cultural a l’ús. Existeix perquè, ara, fa 25 anys, un coŀlectiu de veïns es va entestar en recuperar un dels edificis buits del municipi Lluny de limitar-se a demanar un nou ús cultural per l’antic mercat municipal, el grup es va oferir a omplir l’espai de contingut i a gestionar-la de forma voluntària i coŀlectiva.
’Associació d’Espectadors naixia amb el teatre de Ripollet i el teatre amb l’associació. 25 anys després poden presumir de “fiabilitat”, perquè en tot aquest temps han mantingut una oferta d’arts escèniques professional i de qualitat sense fallar cap temporada. Des de qui ven entrades a taquilla, a qui selecciona les obres o acomoda als espectadors, tot es fa des del voluntariat.
La selecció d’obres es diferencia d’altres teatres en la varietat de les produccions, dels gèneres i disciplines artístiques, perquè es decideix de forma coŀlectiva i des de les butaques d’espectadors ( se n’encarrega la junta de l’associació) i, en especial, i això encara és més peculiar, en el risc que estan disposats a assumir.

SEGELL PROPI
“Algunes de les obres que programem, ja sabem d’entrada que punxaran (en afluència de públic), però pensem que hi han de ser”, explica el president Joan Ramon Gordo. Entre aquest, per exemple, es troben els espectacles de dansa. La programació continuada, d’almenys una obra d’aquesta disciplina, i la seva inclusió, els últims tres anys en la celebració del Dia Internacional de la Dansa, ha contribuït en un increment progressiu dels espectadors, aconseguida fent xarxa amb les entitats de ball.
Tot plegat, fa que la programació d’arts escèniques professionals de Ripollet hagi adquirit un “segell propi”, reconegut a la comarca. Als prop de 250 associats , se sumen , de forma periòdica, visitants d’altres municipis de la comarca com a espectadors. Fins a unes 900 persones han soŀlicitat l’enviament d’informació de la programació i de les activitats cultural que desenvolupa durant la temporada, algunes d’aquestes, com les tertúlies d’òpera, complements del programa.
Una altra característica present en els criteris de selecció és el gust per “obres que fan pensar”, segons destaca el vicepresident Oriol Olivé v relacionades, en ocasions amb commemoracions com el dia de la dona o el de la dansa. El de Ripollet és un “public educat”, “ho comenten, afegeix Gordo ,”actors i companyies, després d’actuar al teatre” ripolletenc.

L’ESPECTADOR, COR DEL TEATRE
L’espectador, el públic, la comunitat és, com no podria ser d’una altra manera, una de les peces claus que configuren tant l’associació com l’oferta escènica i cultural. Dins dels actes d’aniversari, està previst celebrar una jornada amb professionals i associacions similars per reflexionar sobre les peculiaritats de la gestió cultural coŀlectiva i l’associacionisme, a la primavera de 2019. De moment, preparen una exposició que expliqui de forma pedagògica qui són i que fan cada cop que el teatre es desplaci. El programa festiu, posa l’espectador de nou, al centre.

Teatre arreu, cada dia 25!
A partir d’octubre i fins al juny, el teatre traspassarà les seves parets cada 25 de mes, excepte el de desembre. La creadora Judit López, recent diplomada de l’Institut del Teatre i vinculada de fa una pila d’anys amb l’entitat local Amics del Teatre, ha transformat en petites peces teatrals els records, experiències i anècdotes d’una cinquantena d’espectadors, membres de junta, presidents i altres persones vinculades al liceu municipal.
Els textos es representaran arreu de Ripollet, en interiors i a l’exterior, de forma gratuïta i amb la voluntat d’apropar al ciutadà-espectador les arts escèniques. Per si això fos poc, textos i danses estaran interpretats pels mateixos ripolletencs; tots aquells que estimen el teatre, amb esperit comediant o dramàtic, aficionats, professionals i amateurs, que han volgut sumar-se a la celebració. La proposta s’ha anomenat Movem el teatre!

Obres viscudes a l’escenari
Un altre dels “experiments” —en paraules de Rafael López— que s’ha permès l’associació és la programació d’obres de petit format, amb la peculiaritat que actors i espectadors comparteixen l’escenari.
El teatre de Ripollet té 350 localitats, una mida que per a grans produccions resulta insuficient o ha de penjar el cartell de ple; mentre que en apostes més minoritàries, l’espai es “massa gran i es veu desangelat”. Per totes aquestes, han inventat Espai Escenari. Tres monòlegs representats per a un públic, que, situat junt amb l’actor o actriu a l’escenari, tindrà el goig de seguir la interpretació en primer pla, dalt de l’escenari. —Judit Josa

  • Publicat a Cultura
Subscripció a aquest canal RSS

15°C

Ripollet

Humitat: 59%

Vent: 9.66 km/h

  • 24 Març 2016 18°C 8°C
  • 25 Març 2016 16°C 8°C